اساسنامه


 

اساسنامه مركز پژوهشی نوع (3)
مشترك بین دانشگاه تربیت مدرس و وزارت راه و شهرسازی

bullet كلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی در زمینه مهندسی راه و ترابری و نیز كمك به رفع نیازهای پژوهشی وزارت راه و ترابری در زمینه مهندسی راه و ترابری واحد پژوهشی نوع 3 در قالب مركز پژوهشی/پژوهشكده مهندسی راه و ترابری بین وزارت راه و ترابری و دانشگاه تربیت مدرس كه در این اساسنامه به اختصار مركز خوانده می‌شود براساس مجوز شماره ...................... مورخ ............................ شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و بر طبق مفاد این اساسنامه ، قوانین ، مصوبات و مقررات مربوطه تأسیس و اداره خواهد شد.

bullet ماده 1- اهداف مرکز عبارتند از :

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه مهندسی راه و ترابری
 • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی در زمینه مهندسی راه و ترابری
 • همكاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی كشور به منظور ارتقای كیفیت فعالیتهای پژوهشی

bullet ماده 2- وظایف

وظایف مركز كه با توجه به اهداف فوق در زمینه‌های مهندسی راه و ترابری انجام می‌گیرد عبارتند از :

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی
 • انجام طرح های پژوهشی كاربردی توسعه ای
 • فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مربوط.
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مهندسی راه و ترابری.
 • برگزاری همایشهای علمی و بین المللی در زمینه مهندسی راه و ترابری.
 • همكاری در انجام پروژه های دانشجویی در راستای اهداف مركز.
 • برگزاری همایشهای علمی و بین المللی مرتبط.
 • انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله،كتاب ، دیسكت و نظایر آن.
 • انجام فعالیت‌های ضروری بمنظور بكارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده در سطح كشور.

bullet ماده 3

مرکز از تاریخ تصویب اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است و زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت می-کند.

bullet ماده 4

محل فعالیت مركز در دانشگاه می باشد.

bullet ماده 5- اركان و ساختار مرکز

ارکارن مرکز عبارتند از :

 • الف) هیئت امناء
 • ب) رئیس
 • ج) شورای پژوهشی

تبصره(1)- هیئت امناء مركز همان هیئت امناء دانشگاه می باشد.

رئیس :
رئیس مرکز، که نماینده قانونی مرکز در مراجع حقیقی و حقوقی می‌باشد از میان اعضای هیات علمی با حکم رئیس دانشگاه برای مدت 4 سال منصوب می‌شود انتصاب مجدد وی بلامانع است و تا زمانی که فرد جدیدی منصوب نشده است همچنان به وظایف قانونی خود ادامه می‌دهد.
رئیس مركز كه نماینده قانونی مركز در مراجع حقیقی و حقوقی می باشد از بین متخصصین و صاحبنظران در زمینه مربوطه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید وزارت راه و شهرسازی و حكم رئیس دانشگاه منصوب می گردد.

وظایف واختیارات رئیس :

 • اداره و هدایت امور مركز و نظارت بر حسن اجرای كلیه فعالیتهای آن در چارچوب مفاد اساسنامه ، ضوابط و مقررات مربوط
 • پیشنهاد سازمان و تشكیلات مركز مبتنی بر مدیریت پروژه به رئیس دانشگاه
 • صدور احكام معاونان و مدیران مركز بر اساس تشكیلات مصوب
 • پیشنهاد انتصاب و عزل همکاران و مشاوران در چهارچوب اساسنامه و مقررات مربوطه
 • رئیس مرکز همانند سایرواحدهای سازمانی می‌تواند امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی و اداری و مکاتبات، افتتاح حسابهای بانکی را در چهارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه انجام دهد.
 • امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب
 • تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی مرکز از محل درآمدهای اختصاصی و سایر منابع مالی و پیشنهاد آن به رئیس دانشگاه
 • تنظیم وپیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله مرکز و پیشنهاد آن به رئیس دانشگاه
 • ارائه گزارش عملكرد سالانه مركز به رئیس دانشگاه
 • پیشنهاد تأسیس و یا انحلال گروههای پژوهشی به شورای پژوهشی مرکز

تبصره : رئیس مرکز می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت و با تایید رئیس دانشگاه به همکاران و مشاوران تفویض نماید.

شورای پژوهشی مرکز عبارتند از :

 1. رئیس مرکز (رئیس شورا)
 2. معاون مرکز (دبیرشورا)
 3. مدیران پروژه‌های پژوهشی
 4. دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی

تركیب شورا عبارت است از دو نفربه معرفی رئیس دانشگاه و دو نفر از نمایندگان تام الختیار وزارت راه و ترابری و رئیس مركز
تبصره (2)- حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند (4) باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از مرکز با معرفی رئیس مرکز انتخاب شوند.
تبصره(3) - اعضای مذکور در بندهای (2) و (4) با حكم رئیس دانشگاه منصوب می شوند .
تبصره (4)- اعضای شورای پژوهشی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره (5) – معاون مرکز سرپرستی گروههای پژوهشی را برعهده خواهد داشت و در گروه های پژوهشی چندین مدیرپروژه می‌تواند فعالیت داشته باشد.
تبصره (6) – احکام مدیران پروژه‌ها در بند (3) توسط رئیس مرکز صادر می‌شود.

وظایف واختیارات شورای پژوهشی :

 • تصویب طرح ها و برنامه های پژوهشی
 • نظارت بر كیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی
 • نظارت بر انتشاركتب و نشریه های پژوهشی
 • بررسی نیاز های تجهیزاتی ، انتشاراتی و پژوهشی
 • تعیین خط مشی مركز برای ارتباط علمی با سایر مراكز آموزشی –پژوهشی ، در محدوده ضوابط و مقررات كشور
 • ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی
 • بررسی و تصویب سفر های علمی كوتاه مدت و بلندمدت
 • تدوین آئین نامه داخلی شورا و تصویب آن
 • تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی – پژوهشی گروهی پژوهشی با رعایت مقررات و ضوابط ذیربط
 • تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی گروهای پژوهشی با رعایت مقررات و ضوابط ذیربط
 • بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات
 • تعیین داور با هیات داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
 • ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی
 • پیشنهاد تاسیس و انحلال گروههای پژوهشی به رییس مرکز برای ارسال به کمیسیون دائمی هیات امنا برای تصویب
 • برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی – پژوهشی کشور بر ضوابط و مقررات کشور
 • بررسی و تصویب برگزاری کارگاه تخصصی، همایش و بازدید علمی در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه
 • بررسی و پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی مرکز
 • تصویب آیین نامه های تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیتهای پژوهشی مرکز
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیات امنا به شورا محول می‌شود.

bullet ماده 6

مركز از نظر مقررات مالی مشمول آئین نامه ای است كه بعداً نوشته خواهد شد.
مرکز از نظر مقررات مالی، مشمول قانون انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مصوب 15/12/1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وسایر مقررات مربوطه است.

bullet ماده 7

مرکز به صورت خود گردان اداره می‌شود و کلیه پرداختی‌ به نیروی انسانی اعم از پژوهشگر، حق‌الزحمه مدیریت و انجام امور اداری از محل درآمدهای اختصاصی مرکز تامین می‌گردد.
اعضاء هیئت علمی مركز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی ) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشند .

bullet ماده 8

مرکز فاقد پست استخدامی و عضو تمام وقت است و اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مورد نیاز خود را از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا سایر موسسات آموزش عالی تأمین می‌کند.

bullet ماده 9

فضا، امکانات و تجهیزات مرکز باید مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد که از محل اعتبارات و درآمدهای مرکز باید تأمین شود.

bullet ماده 10

مركز تابع كلیه قوانین ، مقررات ، ضوابط و آئین نامه های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری كشور می باشد.

bullet ماده11- منابع مالی

درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌ها، همایش و عرضه محصولات علمی (کتاب؛ مجله و ...)
کمکهای دریافتی از وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط
هدایا و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
اعتبارات بودجه عمومی (به غیر از بودجه عمومی دانشگاه)
از محل انجام پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ها و شركت‌های وابسته و در صورت وجود ظرفیت اضافی، قرارداد با سایر دستگاهها.
از محل ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به وزارت راه و ترابری و در صورت وجود ظرفیت اضافی با سایر دستگاهها.
از محل دریافت كمكها و هدایا.

bullet ماده 12

سال مالی مرکز عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود. اولین سال مالی مرکز از تاریخ تاسیس مرکز شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود.

bullet ماده 13- انحلال

مركز در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود.
به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید شورای دانشگاه
به پیشنهاد شورای پژوهشی و تأیید هیئت امناء مركز.
در صورت تخلف از مقررات اساسنامه ، مصوبات وضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین ومقررات جاری كشور به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

bullet ماده 14

در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مركز هیئت تصفیه‌ مركب از نماینده حقوقی دانشگاه و رئیس مركز تشكیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را بر عهده خواهد داشت.

bullet ماده 15

مركز موظف است تحت نظارت هیئت تصفیه: كلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی ، بانك ها ، شهرداریها ، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اعم از اعضای هیئت علمی كارمندان خود ) انجام دهد یا دانشگاه با توافق صاحبان حق تعهدات مركز را رأساً بپذیرد.

bullet ماده 16

پس از احراز اجرای تعهدات مذكور در ماده 19 وحل و فصل امور پژوهشی و حقوقی وتصویب نهایی انحلال مركز توسط کمیسیون دائمی هیات امناء، تأدیه كلیه دیون و اعلام ختم تصفیه توسط هیئت‌تصفیه، باقی‌مانده دارایی مركز به دانشگاه منتقل می‌شود.
تبصره (7)- هیأت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی كه به امضای اعضای هیات خواهد رسید ، تنظیم و یك نسخه از آن را به دانشگاه ، یك نسخه به وزارت راه و شهرسازی تسلیم نماید.

bullet ماده 17

مواردی كه در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین مربوطه می باشد.

bullet ماده 18

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید شورای دانشگاه و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر است.
هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد شورای پژوهشی(هیئت امناء) مركز، مشتركاً تایید وزارت راه و ترابری و دانشگاه تربیت مدرس و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امكان پذیر است.

bullet ماده 19

این اساسنامه مشتمل بر19 ماده و 7 تبصره در تاریخ ............ به تصویب هیأت امنا رسید و از تاریخ تصویب در شورای گسترش آموزش عالی قابل اجرا است .