ساختار سازمانی


 

مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری

 

گروه های پژوهشی

پژوهشی تعمیر و نگهداری روسازی

پژوهشی ارزیابی عملکرد بلندمدت روسازی

 

واحد پژوهشی

 

واحد اداری و مالی