آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي صنايع بختيار استادي مهندسي صنايع –مدیریت سیستم و بهره وری استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع محمد اقدسي مهندسي صنايع –مدیریت سیستم و بهره وری دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع محمدرضا امين ناصري مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع رضا برادران كاظم زاده مهندسي صنايع –مدیریت سیستم و بهره وری استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع سيدكمال چهارسوقي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع علي حسين زاده كاشان مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع توكتم خطيبي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع سيدحسام الدين ذگردي مهندسي صنايع - مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع محمد علي رستگار سرخه مهندسی مالی و اقتصادی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع سميه سادات مهندسی صنایع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع محمدمهدي سپهري مهندسي صنايع - مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع مجيد شيخ محمدي مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع پرستو محمدي مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع فريماه مخاطب رفيعي مهندسي صنايع –مدیریت سیستم و بهره وری دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع نسيم نهاوندي مهندسي صنايع - سيستم هاي كلان دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي امير البدوي مهندسي فناوري اطلاعات استاد مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي بابك تيمورپور مهندسي فناوري اطلاعات استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي مهرداد كارگري مهندسي فناوري اطلاعات استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي غلامعلي منتظر مهندسي فناوري اطلاعات دانشيار مشاهده مشاهده