آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ریاضی کاربردی مهدی میرزائی ریاضی استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی یوسف جمالی فیزیک مهندسی استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی رضوان صالحی ریاضی کاربردی استادیار مشاهده مشاهده
ریاضی کاربردی مهدیه طهماسبی ریاضی محض استادیار مشاهده مشاهده
رياضي - آناليز علي ايرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي - جبر عباس حيدري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي محمدرضا اصلاحچي ریاضی کاربردی دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي سيدمحمد حسيني ریاضی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي علاءالدين ملك ریاضی کاربردی دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمسعود اميني رياضي محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمحمد باقري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض خسرو تاج بخش ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض عباس حيدري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض علي رجائي ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض فرشته سعدي ریاضی محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمحمدباقر كاشاني ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض ناصر گلستاني ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض سيداحمد موسوي ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمسعود اميني رياضي محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض علي ايرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمحمد باقري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض خسرو تاج بخش ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض علي رجائي ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض فرشته سعدي ریاضی محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمحمدباقر كاشاني ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض ناصر گلستاني ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض سيداحمد موسوي ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمسعود اميني رياضي محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض علي ايرانمنش ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمحمد باقري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض خسرو تاج بخش ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض عباس حيدري رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض علي رجائي ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض فرشته سعدي ریاضی محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض سيدمحمدباقر كاشاني ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض ناصر گلستاني ریاضی محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض سيداحمد موسوي ریاضی محض استاد مشاهده مشاهده