شناسنامه نشریه
 • عنوان: گستره
 • تاریخ انتشار: پاییز 95
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: علی بهشتیان
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی جغرافیای سیاسی
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-علایق ژئوپولیتیکی روسیه در جنوب غرب آسیا
 • گزارش-کارگاه های شنبه
 • مصاحبه-مصاحبه با رئیس جدید انجمن ژئوپلتیک ایران
 • مقاله-الگوی حکومت در دوره امام علی(ع)
 • مقاله-مدرنیسم،پست مدرنیسم و جغرافیای سیاسی
 • مقاله-ناحیه گرایی در جغرافیای سیاسی
 • مقاله-تاریخ و سیاست
 • مقاله-درفش
 • مقاله-کاربرد روش های تفهمی در جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک
 • مقاله-بی عدالتی فضایی/جغرافیایی و پیامدهای سیاسی آن
 • مقاله-بروز کنش های قومی در عرصه جغرافیای سیاسی ایران
 • مقاله-سازماندهی سیاسی فضا و نابرابری منطقه ای در ایران
 • مقاله-قانون مندی های عرفی مردم بلوچ
 • مقاله-دولت محلی و مدیریت شهری تهران
 • مقاله-ویژگی های ژئوپلتیک شرق ایران و پیامدهای آن برای کشور
 • مقاله-قلمرو خواهی سازمان های تروریستی
 • مقاله-راه حل های بحران های خاورمیانه
 • مقاله-گوانتانومو زندانی در جزیره مارکسیست ها
 • مقاله-حضور قدرت ها و ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان
 • مقاله-فرصت ها و تنگناهای اقتصادی جهان اسلام
 • مقاله-بیلان حمل و نقل دریایی در اقتصاد بین الملل
 • مقاله-تنگه هرمز،نقطه ای استراتژیک و در خدمت ثبات جهانی


 

تعداد بازدید: 458

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)