شناسنامه نشریه
  • عنوان: مطالعات حقوقی
  • تاریخ انتشار: بهار 95
  • شماره: 2
  • مدیر مسئول: زهرا ایوبی
  • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی حقوق
  • بها: رایگان
  • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه


 

تعداد بازدید: 483

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)