شناسنامه نشریه
 • عنوان: سیاست
 • تاریخ انتشار: تابستان 96
 • شماره: 14
 • مدیر مسئول: حبیب رضا زاده
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • مقاله-راهبردهای دولت توسعه گرا و شکوفایی اقتصادی سنگاپور
 • مقاله-امکانات عصر پست مدرن برای توانمند سازی زنان در گفتمان توسعه
 • مقاله-تحول گفتمانی توسعه در جریان روشنفکری دینی
 • مقاله-بررسی مدل توسعه در دوران ریاست جمهوری هاشمی
 • مقاله-نقش سیاست خارجی در توسعه ملی ایران
 • مقاله-بررسی مفهوم یا استعاره ی امنیت ملی در نظریه سازه انگاری
 • مقاله-جایگاه ورزش در سیاست داخلی و بین المللی برای ایجاد صلح و دوستی


 

تعداد بازدید: 514

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)