شناسنامه نشریه
 • عنوان: آرایه
 • تاریخ انتشار: زمستان 92
 • شماره: 3
 • مدیر مسئول: فرزانه فرشید نیک
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-برگزاري کرسی آزاداندیشی شهر اسلامی
 • گزارش-همایش بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماري
 • مقاله-جایگاه رنگ سفید در چند نگاره از شاهنامه بایسنغري و پیوند آن با حکمت اسلامی
 • مقاله-بررسی نقوش منسوجات اولیه اسلام در راستاي حکمت اسلامی (از قرن اول ھ.ق تا اواخر دورة سلجوقی)
 • مقاله-دیوارنگارههاي قاجاري از روایات قرآنی (مطالعه مورد ي شش نگاره مذهبی خانه حریري تبریز)
 • مقاله-رنگ در اندیشههاي عرفانی و نگارههاي ایرانی
 • مقاله-بررسی اصول مفهومی معماري سنتی از نظرگاه ملاصدرا در مدرسه خان شیراز و مسجد شیخلطفالله
 • مقاله-بازتاب اندیشههاي اسلامی در تغییر معنا و طرح نماد در هنر ایران
 • مقاله-تأملی بر نمادگرایی رنگی در نگاره معراج حضرت رسول(ص) اثر احمد موسی
 • مقاله-چیستی معرفتشناختی حکمت هنر


 

تعداد بازدید: 521

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)