شناسنامه نشریه
 • عنوان: آرایه
 • تاریخ انتشار: تابستان 92
 • شماره: 2
 • مدیر مسئول: فرزانه فرشید نیک
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-معرفی برگزیدگان جشنواره انجمنهاي علمی دانشجویی دانشگاه
 • گزارش-دیدار نمایندگان تشکلهاي دانشجویی با رهبر معظم انقلاب
 • گزارش-برگزاري نمایشگاه نقاشی
 • مصاحبه-گفتگو با دکتر حسینعلی قبادي
 • مقاله-بررسی تصویراسب در آثار طراحی دوره صفویه
 • مقاله-نگاهی به مدرسه باوهاوس با تاکید بر طراحی گرافیک
 • مقاله-بررسی تاثیرات جامعه بر نقوش قالیهاي تصویري قاجاریه
 • مقاله-تحلیل نورگیري در تخت جمشید با تاکید برالگوي کاخها و نحوه قرارگیري آنها روي صفه اصلی
 • مقاله-بررسی ویژگیهاي معماري ماد
 • مقاله-ارائه راهکارهایی براي مدیریت پیشگیري از مدیریت بلایا (زلزله) در شهر تهران با استفاده از تجربه کشور ژ
 • مقاله-بررسی ابزار نظارت مصنوعی در قالب دوربین هاي مداربسته در جهت ارتقاء امنیت مراکز شهري


 

تعداد بازدید: 389

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)