شناسنامه نشریه
 • عنوان: آرایه
 • تاریخ انتشار: بهار 92
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: فرزانه فرشید نیک
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-کرسی آزاداندیشی معماري و سبک زندگی ایرانی- اسلامی
 • گزارش-همایش ملی فناوري و سازههاي سنتی با محوریت گنبدها
 • گزارش-نشست تخصصی تحلیلی بر شهرسازي خارج از ساختار قدرت
 • مصاحبه-گفتگو با پروفسور طاووسی
 • مقاله-بررسی جایگاه خطنگارههاي مذهبی در افزارهاي جنگی دوره صفوي
 • مقاله-هویت ملی در مجسمههاي ابوالحسنخان صدیقی
 • مقاله-بررسی نقش پرنده از هرات تا اصفهان
 • مقاله-معرفی یک نسخه از کتاب کلیله و دمنه در نمونههاي کهن آن
 • مقاله-ارائه راهکارهایی براي مدیریت پیشگیري از مدیریت بلایا (زلزله) در شهر تهران با استفاده از تجربه کشور ژ
 • مقاله-بررسی نقش هنرمند در تحولات اجتماعی
 • مقاله-راهکارهاي افزایش تولید فرش دستباف در دوران توسعه فناوريهاي تولید صنعتی
 • مقاله-بررسی تعامل زیبایی شناسی و نقد معماري


 

تعداد بازدید: 455

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)