شناسنامه نشریه
 • عنوان: خانواده پژوهی
 • تاریخ انتشار: بهار 94
 • شماره: 2
 • مدیر مسئول: سعیده صفایی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-نهاد زنان سازمان ملل متحد چیست و چگونه شکل گرفته است؟
 • گزارش-کسب رتبهی سوم «المپیاد فرهنگی دانشجویی کار » توسط انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان دانشگاه
 • مصاحبه-گفتگو با خانم دکتر نهله غروی نائینی
 • معرفی کتاب-بررسی تطبیقی حقوق خانواده / دکتر ابوالقاسم گرجی و همکاران
 • مقاله-ضرورت اتخاذ سیاست تقنینی اسلامی، اخلاقی و فقهی در ترسیم و بازسازی خلاهای حقوق خانواده و حقوق زن
 • مقاله-مادری از منظر اسلام و فمینیسم
 • مقاله-حضانت در دوران زندگی مشترک، تعهدات و ضمانتهای اجرای آن
 • مقاله-رویکرد مدرنیته: له یا علیه حقوق و جایگاه زنان در خانواده
 • مقاله-راهبردسنجی ساماندهی نیروی کار زنان در تأمین نیازهای خانواده و جامعه اسلامی
 • مقاله-تاملی در مفهوم و ماهیت حقوق زنان
 • مقاله-تحلیل گفتمان حجاب در اندیشه فاطمه مرنیسی
 • مقاله-بررسی تفاوت شکلگیری تصویر بدن بین زنان متأهل شاغل و خانه دار
 • یادداشت-نگرشی بر ضرورت تاسیس دو رشتهی مطالعات خانواده و مطالعات زنان در عصر حاضر
 • یادداشت-حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست، وظ فهی ح ومت در اجرای اصل کلیدی امر به معروف و نهي از من ر


 

تعداد بازدید: 591

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)