شناسنامه نشریه
  • عنوان: پژوهش‌های باستان شناسی
  • تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 93 و بهار و تابستان 94
  • شماره: 12 - 13
  • مدیر مسئول: حسین ناصری صومعه
  • صاحب امتیاز: انجمن علمی- دانشجویی باستان شناسی
  • بها: رایگان
  • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه


 

تعداد بازدید: 579

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)