شناسنامه نشریه
 • عنوان: الف-ب-پ-ت
 • تاریخ انتشار: فروردین 1395
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: مهدیه توکلی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-معرفی نو آوران سیستم های سلامت(دکتر مسعود اعتمادیان
 • گزارش-پایان نامه های حوزه سلامت
 • گزارش-خاطره ای از قبول شدن در کنکور ارشد
 • گزارش-جلسات ندا(نشست دانایی افزایی)
 • گزارش-آشنایی با درس سیستم های سلامت
 • گزارش-صبحانه کاری در بازدید از بیمارستان محب کوثر


 

تعداد بازدید: 456

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)