افراد


 
  • دکتر محمد جوان
  • مدیر طرح ارتقاء تراز بین المللی دانشگاه
  • رجبعلی میرزاخانی
  • مسئول دفتر معاونت پژوهشی
  • 82882009