افراد


 
 • دکتر علی جعفریان دهکردی
 • مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه ها
 • 828882884918
 • عبداله کریمی آذر
 • معاون مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • 828882883267
 • منیژه زیبایی نظام آباد
 • کارشناس مسئول امور پژوهشی
 • 3079
 • مینا زیبایی نظام آباد
 • کارشناس اداره امور آزمایشگاه‌ها
 • 3091
 • حمید عابد
 • کارشناس امور پژوهش، کارشناس طرح ارتقاء تراز بین‌المللی
 • 3163
 • پوراندخت فرزاد
 • کارشناس امور پژوهشی
 • 3091
 • محسن لقمانی
 • کارشناس مسئول امور پژوهشی و مسئول دفتر مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • 3115 , 3143
 • مریم مجرب
 • کارشناس پژوهشی ارزیابی مقالات در نشریات ملی و بین المللی
 • 4154