محمد نوروزعلیایی
استادیار
  • دکتری: مهندسی عمران، ژئوتکنیک
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی عمران
  • کارشناسی: مهندسی عمران - عمران
  • آدرس: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،گروه خاک و پی