حامد خضر زاده
استادیار
  • دکتری: مهندسی عمران ، سازه
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی عمران ، سازه
  • کارشناسی: مهندسی عمران ، سازه
  • آدرس: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،گروه مهندسی سازه