راه و ترابری


 

این گروه از سال 1372 دانشجوی کارشناسی‌ارشد و از سال 1383 دانشجوی دکتری درزمینه‌ راه‌و‌ترابری داشته است. با توجه به پتانسیل اعضای هیئت‌علمی خود پروژه‌های تحقیقاتی گروه در زمینه‌های روسازی‌های آسفالتی و روسازی‌های بتنی، مهندسی ترافیک و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل انجام می‌شود.
مرکز تحقیقات مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی نیز که در دانشگاه تربیت مدرس فعالیت دارد با هدایت و همکاری این گروه اداره می‌شود.