نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
آزمایشگاه مکانیک خاک و مهندسی پی طبقه اول، اطاق 151