نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
آزمایشگاه مهندسی راه و ترابری آقای دکتر كاووسی آقای محمد گودرزی نیك 3965 , 3331 بلوک 4 - طبقه 2-اتاق 4_16 ، 4_17