زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
عباسعلی تسنیمی مهندسی سازه و مهندسی زلزله استاد مهندسی عمران- مهندسی زلزله روشهای تحلیل غیر خطی- لرزه ای سازه ها مدلهای رفتاری غیرخطی سازه ها و قوانین ساختاری تحلیل غیر خطی ساختمان های بنایی مباحث رفتاری وطراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
ناصر خاجی مهندسی زلزله و زلزله شناسی مهندسی استاد مهندسی عمران- مهندسی زلزله مسائل وارون در زلزله شناسی مهندسی توسعه روش های عددی برای سامانه های جامع لرزه ای در مدیریت بحران توسعه روشهای عددی برای شبیه سازی انتشار امواج لرزه ای مدل های سینماتیکی و دینامیکی پدیده ی گسلش
حمزه شکیب دینامیک سازه و مهندسی زلزله استاد مهندسی عمران- مهندسی زلزله ساختمانهای بنایی شریانهای حیاتی طیف طرح زلزله - اندرکنش خاک سازه / ساختمانهای نامتقارن مدیریت بحران مباحث اقتصادی در طراحی لرزه ای
مسعود سلطانی محمدی مهندسی سازه و زلزله دانشیار مهندسی عمران- مهندسی زلزله توسعه روشهای عددی و ابزارهای محاسباتی در تحلیل لرزه ای سازه های بتن مسلح- بنایی و سازه های از پیش آسیب دیده اندرکنش خاک و سازه( ارزیابی لرزه ای در تراز پی) توسعه الگوریتم های محاسباتی در ارزیابی غیر تعینی و احتمالاتی سازه ها