زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حمزه شکیب دینامیک سازه و مهندسی زلزله استاد مهندسی عمران-مهندسی زلزله 1• ساختمانهای بنایی 2• شریانهای حیاتی 3• طیف طرح زلزله 4• - اندرکنش خاک سازه / ساختمانهای نامتقارن 1• مدیریت بحران 2• مباحث اقتصادی در طراحی لرزه ای
عباسعلی تسنیمی مهندسی سازه و مهندسی زلزله استاد مهندسی عمران-مهندسی زلزله 1• رفتار و تحلیل غیر خطی- لرزه ای سازه ها و المانهای سازه ای بتن مسلح 2• مدلهای رفتاری غیرخطی سازه ها و قوانین ساختاری 3• اثر زلزله بر سازه ها، تخمین خسارت، بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های بتن مسلح و ساختمان های بنایی • رفتار لرزه ای و تحلیل غیر خطی- لرزه ای ساختمان های بنایی مسلح در برابر زلزله
ناصر خاجی مهندسی زلزله و زلزله شناسی مهندسی استاد مهندسی عمران-مهندسی زلزله • مسائل وارون در زلزله شناسی مهندسی • توسعه روشهای عددی برای شبیه سازی انتشار امواج لرزه ای
مسعود سلطانی محمدی مهندسی سازه و زلزله دانشیار مهندسی عمران-مهندسی زلزله • توسعه روشهای عددی و ابزارهای محاسباتی در تحلیل لرزه ای سازه های بتن مسلح- بنایی • اندرکنش خاک و سازه • توسعه الگوریتم های محاسباتی در ارزیابی غیر تعینی و احتمالاتی سازه ها