زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فرزین نصیری صالح مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب استادیار مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب هیدرولوژی ایزوتوپی/ هیدرولوژی اجتماعی/ توسعه مدلهای هیدرولوژیکی مدلسازی آزمایشگاهی و عددی فرسایش
مسعود قدسیان مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب استاد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب مهندسی رودخانه هیدرولیک رسوب آبشستگی
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب استاد مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب هیدرودینامیک محاسباتی هیدرولیک زیست محیطی /سیلاب شهری
سمیه سیما مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب استادیار مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت منابع آب هیدرومتئولوژی و کاربرد سنجش از دور در پایش متغیرهای هیدرولوژی و منابع آب برنامه ریزی و مدیریت منابع آب با رویکرد محیط زیست