زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدتقی احمدی مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی استاد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ارزیابی سد های بتنی موجود/ تحلیل غیر خطی سدهای بتنی طراحی سازه ای سازه های هیدرولیکی / بارگذاری لرزه ای در ساختگاههای دره ای
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی استاد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی هیدرودینامیک محاسباتی انتقال رسوب هیدرولیک زیست محیطی
مسعود قدسیان مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی استاد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی هیدرولیک رسوب و آبشستگی هیدرولیک سرریزها