زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
امیر کاووسی مهندسی عمران - راه وترابری دانشیار مهندسی عمران-راه و ترابری روسازی آسفالتی تکنولوژی آسفالت
ابوالفضل حسنی مهندسی عمران - راه و ترابری استاد مهندسی عمران-راه و ترابری روسازی بتنی تکنولوژی بتن
امین میرزا بروجردیان مهندسی عمران - راه و ترابری استادیار مهندسی عمران-راه و ترابری مهندسی ایمنی راه مهندسی ترافیک و ترابری
سید محمد اصغر زاده مهندسی عمران - راه و ترابری استادیار مهندسی عمران-راه و ترابری قیرهای اصلاح شده مدل سازی مواد آسفالتی