زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمود صفارزاده مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استاد مهندسی عمران-مهندسی حمل ونقل مهندسی پایانه های حمل و نقل ایمنی حمل و نقل
امیررضا ممدوحی مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استادیار مهندسی عمران-مهندسی حمل ونقل مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل مدل سازی رفتاری و برآورد تقاضا
سید احسان سید ابریشمی مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استادیار مهندسی عمران-مهندسی حمل ونقل طراحی شبکه های حمل و نقل همگانی شبیه سازی در حمل و نقل