زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
امیررضا ممدوحی مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل دانشیار مهندسی عمران ـ مهندسی حمل و نقل مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل مدل سازی رفتاری و برآورد تقاضا
محمود صفارزاده مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استاد مهندسی عمران ـ مهندسی حمل و نقل سیستمهای هوشمند حمل و نقل ایمنی حمل و نقل