فهرست دروس


 

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 واحدهاي عملياتي فرايندي پيشرفته اجباري 3
2 روشهاي مدلسازي در مهندسي محيط زيست اجباري 3
3 پژوهش 1 اجباري 1

 

نيمسال دوم

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 تصفيه فاضلاب هاي صنعتي اختياري 3
2 آزمايشگاه عمليات واحد در آب و فاضلاب اختياري 3
3 مديريت مواد زائد خطرناك اختياري 3
4 پژوهش 2 اجباري 2

 

نيمسال سوم

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 آزمون جامع اختياري 3
2 رساله اجباري -

 

نيمسال چهارم تا هشتم

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 رساله اجباري -

 

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد

 

نيمسال اول

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 شيمي تجزيه جبراني 3
2 شناخت محيط زيست اختياري 3
3 تصفيه آب اجباري 3
4 تصفيه فاضلاب اجباري 3
5 رياضيات مهندسي اختیاری 3

 

نيمسال دوم

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 شيمي فيزيك جبراني 3
2 مديريت مواد زائد جامد اجباري 3
3 تصفيه فاضلاب هاي صنعتي اختياري 3
4 طراحي تصفيه­ خانه­ هاي آب و فاضلاب اختياري 4
5 مديريت كيفي منابع آب اختياري 3
6 سمينار اجباري 2

 

نيمسال سوم

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن اجباري 3
3 پايان نامه اجباري 6

 

نيمسال چهارم

ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد
1 پايان نامه اجباري -