متن کامل خبر


 
گزارش برگزاری دورۀ تخصصی تربیت مدرسِ فرانسه

خلاصه خبر: گزارش برگزاری دورۀ تخصصی تربیت مدرسِ فرانسه در دانشکده علوم انسانی توسط خانم شارلوت دی ژان از دانشگاه گرونوبل 3

خانم شارلوت دیژان استاد گروه زبانشناسی و آموزش زبان فرانسه دانشگاه گرونوبل 3 فرانسه، از تاریخ دوشنبه  16 آذر 1394 تا جهارشنبه 18 آذر 94 به مدت سه روز در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس حضور یافتند و یک دورۀ فشردۀ تربیت مدرس زبان فرانسه را برگزار نمودند. در این دوره متدهای جدید آموزش زبان فرانسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گفتند. محورهای اصلی این دوره عبارت بودند از :

-         رویکرد ارتباطی آموزش زبان فرانسه.

-         رویکرد کنشی آموزش زبان فرانسه.

-         استقلال زبان آموزان.

-         تنوع روشها و ابزارهای آموزشی

-         جایگاه گرامر در آموزش زبان

شرکت کنندگان :

دانشجویان دکترا آموزش زبان، دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان، مترجمی و ادبیات که بسیاری از آنها مدرس زبان فرانسه نیز هستند از شرکت کنندگان در این دوره بودند. شرکت کنندگان از دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاههای تهران بودند.

هدف اصلی دوره :کمک به مدرسان زبان جهت کشف جوانب مختلف متدهای آموزش زبان و دستیابی به یک انتخاب صحیح و مستدل از بیت متدهای موجود آموزشی جهت تدریس زبان فرانسه.

قبل از ورود به مباحث اصلی دورۀ آمورشی، خانم دیژان به ارایۀ مباحث کلی و جهت گیری های نطریه ای در حوزۀ آموزش زبان فرانسه و ارایۀ مهمترین رویکردها در این زمینه پرداختند.  سپس در ارایۀ مباحث اصلی، به بررسی و تحلیل متدهای جدید آموزش زباتن و نگرش های ساختاری و محتوایی آنها پرداختند.  مهمترین محورهای آموزشی عبات بودند از محور ارتباطی، کنشی، تلفیقی، گرامر محوری، خلاقیت گرایی، استقلال گرایی و غیره.

 

موضوعات دوره به تفکیک هر روز

-       دوشنبه 16 آذر 1394 :

-        چهارچوب کلی دوره

-        امروز آموزش زبان در چه جایگاهی قرار دارد ؟

-        مسالۀ فایده و اثرگذاری متدهای آموزش زبان

-        مساله تسک یا کنش محوری متدها

-        مسالۀ شناخت و یادگیری در آموزش زبان فرانسه

سه شنبه 17 آذر

-        مهارت های شنیداری

-        مهارت های شنیداری در متدهای آموزش زبان

-        ویژگی های بیان شفاهی در دستورالعمل جامع و ارجایی کادر اروپایی آموزش زبان

-        فرآیند مهارت های شنیداری بر اساس کارکردهای شناختی

-        راهکارهای مهم درک شنیداری و فنون دریافت معنایی

چهارشنبه 18 آذر

-        جایگاه دستور زبان در آموزش زبان فرانسه

-        دستور زبان صریح و دستور زبان ضمنی در آموزش زبان

-        تنوع فعالیتهای کلاسی در هنگام استفاده تمرینات دستوری

-        ابعاد فرهنگی و بین فرهنگی آموزش زبان

در پایان دوره، ارزشیابی از کل فرآیند آموزشی از طریق پرسشنامه هایی که آقای دکتر گشمردی تهیه نمودند به عمل آمد که نتیجۀ پاسخها در شورای تخصصی گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع، شرکت گنندگان این دوره را بسیار مفید از نظر کاربردی و آموزشی توصیف نمودند. 

12 دی 1394 / تعداد نمایش : 1375