تأمین مدرک


 

تأمين اطلاعات مورد نياز دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس توسط منابع خارج از كتابخانة مركزي و تأمين اطلاعات مورد نياز ساير پژوهشگران حقيقي و حقوقي كشور از منابع موجود در كتابخانة مركزي  را عهد ه دار می باشد.

تامین مدرک:

گروه تامین مدرک

1- نحوة استفاده از خدمات تأمين مدرك براي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس:
 چنانچه منابع مورد نياز دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس، در كتابخانه موجود نباشد، اين پژوهشگران مي توانند با مراجعه به سایت کتابخانه مرکزی و تکمیل فرم سفارش مقاله نسبت به درخواست اطلاعات اقدام كنند. اين منابع شامل موارد ذيل است:
             
منابع مورد نياز ابتدا از طريق كتابخانه هاي داخل كشور و در جريان و یا از طریق سایت سیویلیکا تهيه و در غير اين صورت، با استفاده از سهمية خاص اعضاي هيأت علمي از امكانات سایر کتابخانه های خارج از کشوراستفاده كرده، مدارک را به دست عضو هيأت علمي مي رساند.

2 - نحوه استفاده از خدمات تکثیر پایان نامه براي پژوهشگران كشور:
 دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري ساير مراكز و دانشگاهها مي توانند با توجه به مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه در مورد تكثير پايان نامه و اختيار داده شده به شوراي پژوهشي جهت تعيين نرخ واگذاري هر صفحه پايان نامه مبلغ ١٠٠٠ ريال براي پایان نامه های  كارشناسي ارشد و ١٥٠٠ ريال براي هر صفحه رساله دكتري تعيين شد كه بايستي مبلغ آن به حساب درآمدهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه واريز و یا از طریق سامانه پرداختهای الکترونیکی پرداخت گردد. دانشجویان  سایر دانشگاهها می توانند  با تکمیل   فرم شماره 1 از سه پایان نامه هرکدام تا 20صفحه  و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی می توانند با تکمیل   فرم شماره 3 از سه پایان نامه هرکدام تا 20صفحه درخواست کنند.

لازم به ذكر است درخواستهاي داده شده پس از بررسی از طریق پست الکترونیکی ارسال مي گردد.

حساب مركز تأمين مدرك:
حساب جاري به شمارة ١٤٣٣٩٥٣١٦ بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام "تمركز وجوه درآمدهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس"
زمان و ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه 15-8

تلفن تماس: 82883797 - 82883212
دورنگار:88220120