زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ديناميك سازه‌ها (اختیاری) عالم‌باقری محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 221-1/ درس(ت): دوشنبه 15:00-16:30 مکان: 221-1
# ديناميك سازه‌ها (اختیاری) عالم‌باقری محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.02/ درس(ت): دوشنبه 18:00-19:30 مکان: 6.02
# مدل‌های فيزيكی و اندازه‌گيری‌های ميدانی (اختیاری) قدسيان مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04/ درس(ت): يكشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.412
# مدل‌های فيزيكی و اندازه‌گيری‌های ميدانی (اختیاری) قدسيان مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 16:30-18:00 مکان: 6.02/ درس(ت): يكشنبه 18:00-19:30 مکان: 6.02
# مهندسی رسوب و فرسايش (اختیاری) اكبری حسن دکتری درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: 221-1 /درس(ت): دوشنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03
# مدل‌های آشفتگی (اختیاری) صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر دکتری درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.04/ درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
# هيدروليك پيشرفته (اصلی) قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 09:30-11:00 مکان: 6.412/ درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
# هيدروليك پيشرفته (اصلی) قدسيان مسعود، صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 16:30-18:00 مکان: 6.04/ درس(ت): شنبه 18:00-19:30 مکان: 6.04
# روش اجزاء محدود (اصلی) احمدی محمدتقی کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 11:00-12:30 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.03
# روش اجزاء محدود (اصلی) عالم‌باقری محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: پ1/ درس(ت): سه‌شنبه 16:30-18:00 مکان: پ1
# هيدروديناميك (اصلی) صالحی نيشابوری سيدعلی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03/ درس(ت): يكشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
# اجزاء محدود پيشرفته (غير خطی) (اصلی) خاجی ناصر دکتری درس(ت): سه‌شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02/ درس(ت): چهارشنبه 15:00-16:30 مکان: 6.02